Kaart Satellite Text

De toekomst van de Zuidwijk

 - ©ADT-ATO/Reporters

2014-03-12 – De minister-president van het Brussels Gewest en Djamel Klouche, de stedenbouwkundige die verantwoordelijk is voor de opmaak van het richtschema, hebben tijdens de MIPIM-beurs 2014 een overzicht gegeven van de mogelijke toekomstscenario’s voor de Zuidwijk.

Het is nodig een gewestelijke strategie uit te tekenen voor de Zuidwijk, die fungeert als het grootste spoorknooppunt in België en de internationale toegangspoort tot Brussel. Alleen zo kan de ontwikkeling van dit gebied in goede banen worden geleid en kan een antwoord worden geboden op de behoeften die voortvloeien uit de bevolkingsgroei.

De minister-president verwoordt het als volgt: “Het komt er kort samengevat op neer dat we de internationale functie van dit gebied verenigbaar moeten maken met een plaatselijk buurtleven. Daartoe is het nodig de woonfunctie en het aanbod van voorzieningen te versterken, te ijveren voor een betere kwaliteit en een beter beheer van de openbare ruimte en te zorgen voor een ontlasting op het vlak van mobiliteit.”

Na een internationale wedstrijd kreeg het team van Djamel Klouche de opdracht om na te gaan hoe dit evenwicht bereikt kan worden. Het team dankt deze selectie aan zijn offerte die het concept van een ‘woonvriendelijke stationsomgeving’ naar voren schuift.

Het richtschema, waarvan op MIPIM een stand van zaken werd gegeven, bevat een aantal goed uitgewerkte voorstellen waaraan realistische uitvoeringstermijnen gekoppeld zijn en die het op middellange termijn mogelijk moeten maken de residentiële en de tertiaire functie op voet van gelijkheid te brengen.

Zo moeten de projecten Victor en Jamar tegen 2020 tussen de 45 en 50.000 m² bijkomende huisvesting opleveren. Tegen datzelfde jaar moeten de vierhoeken – leegstaande ruimten onder de spoorwegen van 15.000 m² – plaats bieden voor voorzieningen, winkels en een permanente markt. Openbare ruimte, zoals de overdekte straat en de Europa-esplanade, zal heraangelegd worden en blijven dienen als vaste locatie voor de traditionele zondagsmarkt. Verder komt er een nieuw vastgoedproject aan de Fonsnylaan voor de kantoren van de NMBS-groep, die momenteel gevestigd zijn in het stratenblok tussen de Frankrijk- en de Barastraat. Het postsorteercentrum blijft behouden en wordt opgeknapt, zodat het klaar is voor de toekomst.

Het Zuidstation zelf ondergaat een ambitieuze renovatie, met behulp van de budgetten uit het meerjarig investeringsplan van de NMBS 2013-2025.

Tegen 2025 zijn voor het stratenblok tussen de Frankrijk- en de Barastraat voornamelijk huisvestingsprojecten gepland, die minstens 40.000 m² woningen moeten opleveren. In de tweede fase van het Fonsny-project zal tevens voorzien worden in huisvesting voor studenten.

De minister-president roept de NMBS en de gemeenten op om hun overleg af te ronden met het oog op een formele goedkeuring van het richtschema. Dit overleg gaat onder meer over de voorwaarden voor de geplande bouw van een nieuwe internationale terminal door Eurostation, waarover het formele oordeel van de NMBS-groep is gevraagd.