Kaart Satellite Text

Ruiming van de Zenne en aanleg van de oevers

 - ©www.huytebroeck.be

Sinds enkele jaren wordt al het ingezamelde Brusselse afvalwater gezuiverd in de waterzuiveringsinstallaties van Brussel-Noord en Brussel-Zuid, voordat het in de Zenne wordt geloosd. Daardoor is de biologische kwaliteit van de Zenne sterk verbeterd.

Nu is het tijd om over te gaan tot de tweede fase van de sanering, namelijk de ruiming van de Zenne. Deze uitzonderlijke werkzaamheden om een heel erg dichtgeslibd stuk van de waterloop schoon te maken, zijn van start gegaan in aanwezigheid van de Brussels minister van Leefmilieu.

“Dit is een primeur voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest,” zei de minister. “Nooit eerder werd de Zenne in ons Gewest geruimd. De werkzaamheden zullen drie maanden duren en vinden plaats over een lengte van bijna 4 km, waarvan het grootste deel in open lucht. Het ruimen zal beginnen op de plaats waar de Zenne het Brusselse Gewest binnenstroomt, namelijk in de Verwelkomingstraat in Anderlecht, en eindigen ter hoogte van de Veeartsenstraat op de grens tussen Anderlecht en Sint-Gillis. Dit stuk van de Zenne is erg dichtgeslibd. In totaal zal niet minder dan 25.000 m³ slib en afval van allerlei aard worden verwijderd. Kostprijs van de ruimingswerken: 1,6 miljoen euro btw inbegrepen.”

Met deze ruiming worden drie doelstellingen nagestreefd.

  • De hydraulische werking verbeteren: de hydraulische werking van de Zenne moet worden hersteld, om het overstromingsrisico te verminderen. Als de bedding van de Zenne is geëgaliseerd, dan wordt de doorstroming van het water niet langer gehinderd en kan het water sneller stromen.
  • De waterkwaliteit verbeteren: de sedimenten van de Zenne bevatten veel verontreinigde stoffen, al overschrijden die de normen niet. De ruiming van het slib zal de waterkwaliteit van de Zenne ten goede komen.
  • De herontwikkeling van algen bevorderen: in een Zenne zonder slib en afval kunnen zich opnieuw algen ontwikkelen, die zorgen voor de zuurstofverrijking en de zelfreiniging van de waterloop.

Deze werkzaamheden maken deel uit van het programma van het gewestelijke Blauwe Netwerk, dat van start ging in 1998. Het beoogt twee doelstellingen:

  • Ten eerste de waterkwaliteit garanderen en de waterlopen, de vijvers en de vochtige gebieden herwaarderen, om de ecologische rijkdom van deze nieuwe milieus te ontwikkelen, bijvoorbeeld met de openlegging van de Woluwe.
  • Ten tweede het zuivere water opnieuw naar de waterlopen en de vochtige gebieden leiden, om die te revitaliseren, de overstromingsproblemen in te perken en dit schone water uit de waterzuiveringsinstallaties te houden, bijvoorbeeld met de verlenging van de Geleytsbeek tot aan de Zenne (Ukkel).

Daarom zullen er op en langs de Zenne nog andere ingrepen plaatsvinden. Op bepaalde punten zullen er wandel- en fietspaden worden aangelegd, zodat de oevers van de Zenne een aangename plek om te vertoeven worden. De mogelijkheden worden op dit ogenblik bestudeerd en de werkzaamheden zullen binnen twee jaar van start gaan.

Meer info: www.huytebroeck.be