Kaart Satellite Text

Gebruiksvoorwaarden

Aan het gebruik van de website zijn bepaalde algemene voorwaarden verbonden, die hierna beschreven worden. Het feit dat u deze website gebruikt, impliceert dat u de algemene gebruiksvoorwaarden aanvaardt.

  • Verantwoordelijke uitgever
  • Ontwerp en realisatie van de website
  • Beheer van de website
  • Fotocredits - Beeldrecht
  • Verantwoordelijkheid
  • Auteursrecht
  • Bescherming van persoonlijke gegevens - vertrouwelijkheid

 

VERANTWOORDELIJKE UITGEVER

Deze website is eigendom van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (M.S.I.)

Brederodestraat 9 - 1000 Brussel - België

info@canal.brussels

Verantwoordelijke uitgever: Gilles Delforge

Verantwoordelijk voor de website: Pascal Sac

ONTWERP EN REALISATIE VAN DE WEBSITE

Bien à vous sprl
Deze website is gemaakt in Open Source, dankzij Drupal.
De website is getest voor de browsers Firefox, Internet Explorer en Safari en voor Windows, Mac en Linux platforms.

BEHEER VAN DE WEBSITE
De hosting en het technische onderhoud worden verzorgd door:
Bien à vous sprl/ Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest (CIBG)

 

 

FOTOCREDITS - BEELDRECHT

1. De beelden die worden gebruikt op de website van BRUPLUS zijn eigendom van build.brussels of van ieder ander fysiek persoon of rechtspersoon vermeld in het copyright.

2. De reproductie van foto’s en illustraties zonder voorafgaande toestemming is verboden.

3. Op grond van de regels van het beeldrecht mag elke niet-publieke persoon die op een foto staat en geen uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor de publicatie van de foto op deze website een verzoek indienen om de foto te laten verwijderen.

 

VERANTWOORDELIJKHEID

1. Deze website van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (M.S.I.) is bedoeld om het publiek informatie te geven over de initiatieven van het M.S.I. en zijn partners in het algemeen. We streven ernaar om nauwkeurige en up-to-date informatie te verstrekken. We doen ons best om gesignaleerde fouten te corrigeren. Het M.S.I. kan echter niet garant staan voor de juistheid, nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie op deze website. Dientengevolge weigert het M.S.I. elke verantwoordelijkheid voor elke onnauwkeurigheid, onjuistheid of omissie van informatie op deze website.

2. We willen de ongemakken als gevolg van technische fouten zo veel mogelijk beperken. Niettemin is het mogelijk dat sommige gegevens of inlichtingen op onze website zijn gegenereerd of gestructureerd in bestanden of formaten waarin fouten voorkomen, zodat wij niet kunnen garanderen dat onze dienst niet wordt onderbroken of anderszins getroffen door dit soort problemen. Het M.S.I. weigert elke verantwoordelijkheid voor dit soort problemen die kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website.

3. Deze website kan hypertextlinks naar andere websites of verwijzingen naar andere informatiebronnen bevatten. Deze links en bronnen worden uitsluitend ter informatie aangeboden. Het M.S.I. beheert deze websites niet. Dientengevolge kunnen de inhoud van deze websites noch de links op deze websites noch veranderingen of updates van deze websites de verantwoordelijkheid van het M.S.I. impliceren.

4. Het M.S.I. behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze website en deze juridische kennisgeving op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen of te corrigeren, zonder dat dit aanleiding geeft tot enig recht op schadevergoeding.

5. Deze bepalingen zijn niet bedoeld om de verantwoordelijkheid van het M.S.I. te beperken op een wijze die in tegenstelling is tot de regels die de nationale wetten opleggen of om de verantwoordelijkheid van het M.S.I. uit te sluiten in gevallen waarin dat volgens de genoemde nationale wetgeving niet mogelijk is.

AUTEURSRECHTEN

1. De volledige website valt onder de Belgische en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. In dat opzicht is elke reproductie, iconografische en fotografische weergave, gedeeltelijke of integrale aanpassing of wijziging of overdracht naar een andere website voorbehouden.

2. Elk gebruik tegen betaling van de inhoud of van delen van de inhoud die het M.S.I. publiceert, evenals elk gebruik voor commerciële of publicitaire doeleinden is totaal uitgesloten.

3. In overeenstemming met de bepalingen van de wet van 30 juni 1994 over auteursrechten en vergelijkbare rechten hebt u het recht om de informatie op deze website te downloaden en te reproduceren voor persoonlijk gebruik en onder voorbehoud van de naleving van alle drie volgende voorwaarden:

  • duidelijke en leesbare vermelding van de bron op de volgende manier: Bron: website canal.brussels
  • gratis verspreiding;
  • naleving van de integriteit van de gereproduceerde documenten (geen wijzigingen of aanpassingen).

4. Voor elk ander gebruik van de teksten kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke uitgever of zijn vertegenwoordiger.

BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS - VERTROUWELIJKHEID

1. De persoonlijke gegevens die ons worden verstrekt in het kader van een abonnement op de newsletter, een informatieaanvraag of een verzoek om een dienst of een publicatie staan onder de controle van het M.S.I.. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om te antwoorden op uw vraag en om u een optimale dienst te verstrekken. Bovendien worden deze gegevens uitsluitend gebruikt door het M.S.I. en worden ze niet aan derden overgedragen of verkocht. Ze kunnen worden opgenomen in een database van gebruikers en worden op vertrouwelijke wijze behandeld, conform de bepalingen van de wet van 8 december 1992 over de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot de verwerking van gegevens met een persoonlijk karakter. U hebt het recht op inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens. Daartoe dient u contact op te nemen met de verantwoordelijke van de website. Indien u in de toekomst geen mails meer van ons wilt ontvangen, dan kunt u altijd contact opnemen met ons: Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (M.S.I.) - Brederodestraat 9 - 1000 Brussel - België - info@canal.brussels - T: +32 (0)2 899 38 00.

2. De website van het M.S.I. gebruikt cookies voor statistische doeleinden. Cookies zijn informatiebestandjes die automatisch worden bewaard op de harde schijf van uw computer wanneer u een website bezoekt en die een uniek identificatienummer (IP-adres) bevatten. Met deze bestandjes kunt u echter niet geïdentificeerd worden. Ze maken het integendeel juist mogelijk om geanonimiseerde gegevens te verzamelen over bijvoorbeeld de gebruikte browser, de taalkeuze, de duur van het bezoek, de gedownloade bestanden, enz. Bij de meeste browsers kunt u instellen of u cookies wilt aanvaarden of weigeren en of u een waarschuwing krijgt als een cookie wordt gebruikt. U bepaalt zelf of u deze cookies aanvaardt of weigert. Tenzij anders aangegeven, worden alle toegekende cookies automatisch verwijderd aan het einde van het bezoek. Op deze website worden drie cookies die de taalkeuze bepalen niet automatisch verwijderd. Deze gegevens worden alleen verwerkt om het aantal gebruikers op deze website te kennen en om de inhoud van de website te verbeteren.