Kaart Satellite Text

Operationele uitvoering

 - ©ADT-ATO/Reporters

Binnen het speciale team dat is benoemd door de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de Maatschappij voor stedelijke inrichting (MSI) belast met de operationele uitvoering van het Kanaalplan.

De operationele perimeter behoort tot de interventiegebieden van de MSI, waarin de maatschappij een zekere mate van vastgoedbeheer kan uitoefenen. De MSI vervult hier een tweeledige rol van coördinator en in sommige gevallen operator.

Concreet betekent dit dat de MSI publieke en private projecten coördineert, met een rol van projectleider en ‘unieke toegangspoort’ naar de overheid, in samenwerking met en onder begeleiding van projectleiders.

In sommige gevallen kan de maatschappij zelf projecten initiëren en uitvoeren, indien nodig via de aankoop van eigendommen (bijvoorbeeld: Citroën-IJzer). De MSI kan ook ondersteuning geven aan publieke projecten, bijvoorbeeld voor de aanleg van infrastructuur. Dat gebeurt op basis van het subsidiariteitsbeginsel, dat wil zeggen dat de interventie van de MSI een meerwaarde moet vormen ten opzichte van andere publieke operatoren.