Kaart Satellite Text

Een museum voor moderne en hedendaagse kunst aan het kanaal

 - ©ADT-ATO

2013-05-25 – De aanleg van het kanaalgebied stond centraal in de debatten van het werkberaad van de regering, dat de Brusselse minister-president op vrijdag en zaterdag in Oostende had belegd.

Stedelijke ontwikkeling, tewerkstelling en opleiding, huisvesting, mobiliteit, cultuur- en sportvoorzieningen, economie, goed bestuur en fiscaliteit vormden de onderwerpen voor het draaiboek van dit werkberaad. Tijdens twee dagen van intens vergaderen heeft de regering overeenstemming bereikt over niet minder dan 40 dossiers die het komende jaar zeer concrete maatregelen vragen.

Enkele daarvan gaan over het kanaalgebied.

  • Met het oog op de gewestelijke ontwikkeling besliste de regering het toekomstige museum voor moderne en hedendaagse kunst in het kanaalgebied te vestigen als hefboom voor de aantrekkingskracht van dit gebied. De nauwkeurige ligging wordt in juli van dit jaar bepaald.
  • Een van de huidige uitdagingen voor de ontwikkeling van steden en van de economie in metropolen is de mix van functies die hiervoor vereist is. Het is essentieel dat de economische activiteit verzoend wordt met de woonfunctie. De kwaliteit van de huisvesting, de mobiliteit, werk in de buurt en de ontwikkeling van niet-vervuilende activiteiten, in combinatie met een economisch evenwicht, vereist een transversale visie op het geheel. Met deze elementen voor ogen heeft de regering beslist een vrije zone in te stellen in het kanaalgebied, waar de overheid door middel van een aanmoedigingsbeleid een slimme mix van functies kan invoeren die zorgen voor werk, welvaart en welzijn.
  • De regering is het eens geworden over de krachtlijnen van het richtschema voor Schaarbeek-Vorming. De regering is van oordeel dat dit gebied zich leent voor een herschikking en een synergie van de economische en logistieke activiteiten. Enerzijds ligt het vlakbij het kanaal, het nationale spoorwegnet, de ring van Brussel en de nationale luchthaven. Anderzijds heeft het een voldoende grote omvang voor al deze activiteiten. Met het oog hierop zal een denkoefening van start gaan om de economische activiteiten in het centrale gedeelte van het kanaalgebied op termijn te verhuizen naar de voorhaven. Schaarbeek-Vorming moet op die manier uitgroeien tot dé grootstedelijke multimodale logistieke pool van morgen.
  • De regering besliste ook de ontwikkeling van de zone Thurn & Taxis te versnellen. Dankzij de bouw van een nieuwe gemengde en duurzame wijk op Thurn & Taxis zal het gewest weldra beschikken over een nieuw groot stadspark, maar is ook een aangepaste mobiliteitsinfrastructuur noodzakelijk. De regering bepaalde ook het tracé van de toekomstige tram die de site zal bedienen.

 

De regering is ook het eens geworden over het NEO-project (volledige heraanleg van de Heizelvlakte) en heeft een aantal beslissingen genomen die van wezenlijk belang zijn met het oog op de uitvoering hiervan. De locatie van het Koning Boudewijnstadion wordt bestemd voor de bouw van nieuwe woningen en voorzieningen die van essentieel belang zijn voor de ontwikkeling van het gewest. Het stadion komt op de plaats waar zich nu Parking C van de Heizel bevindt.

De regering heeft eveneens overeenstemming bereikt over de ontwikkeling van 30% sociaal georiënteerde woningen op de site Josaphat, waarvan de stedenbouwkundige studie in oktober wordt afgerond. Ook moeten de onderhandelingen met het federale niveau over het meerjarige investeringsplan van de NMBS worden voortgezet zodat de site in de toekomst kan beschikken over een GEN-station.