Kaart Satellite Text

MSI zoekt tijdelijke gebruikers voor gebouwen in de Manchesterstraat 17-19

De ruimtes waarvoor de oproep tot interesse tijdelijke gebruikers zoekt, liggen in de blauw gekleurde gebouwen. De volledige sit - ©sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceert vandaag 18 maart een oproep tot interesse voor projecten die zich tijdelijk willen vestigen in de bijna 3.000 m2 in de Manchesterstraat 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek, in de aanloop naar de toekomstige artistieke en creatieve pool.

De gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 zijn op termijn bestemd voor culturele, artistieke en creatieve producties en aanverwante voorzieningen(zoals kantoren, polyvalente zaal en kunstenaarsresidenties). Dit is een van de prioritaire dossiers die financiering krijgen via het stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) dat de regering goedkeurde in december 2017. In april 2020 besloot de regering om het gebruik van de Manchesterstraat 13-15 door de vzw Recyclart te verlengen, omdat de activiteiten van de vzw aansluiten op de toekomstige pool die het gewest er wil ontwikkelen.

De MSI treedt hier op als gedelegeerd opdrachtgever om het project te coördineren en besloot om de periode voorafgaand aan de definitieve werken aan de artistieke en creatieve pool (rond midden 2023) te benutten om een deel van de gebouwen in de Manchesterstraat 17-19 tijdelijk ter beschikking te stellen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de eigenaar, namelijk de GOB-Directie Facilities, de gemeente Molenbeek en de huidige gebruiker, de vzw Décoratelier. Binnen het relanceplan dat de gewestregering in 2020 goedkeurde om het hoofd te bieden aan de coronapandemie is budget vrijgemaakt om de werken uit te voeren die nodig zijn om de gebouwen conform te maken voor dit tijdelijke gebruik.

Voorproefje van het definitieve project

Met deze oproep tot interesse wil de MSI een tijdelijke experimentruimte ontwikkelen in de aanloop naar de pool voor culturele, artistieke en creatieve producties die het Brussels Gewest ambieert. Het moet een coherent, tijdelijk project zijn, waarin de diverse projecten in synergie samenwerken en niet op een autonome manier, bestaande uit diverse productieateliers voor beroepen in de culturele en creatieve sector. De ruimtes worden casco verhuurd, maar voorzien van het nodige comfort om te werken (verwarming en sanitair). De oproep gaat over een deel van de verdiepingen van twee gebouwen aan de binnenkant van het stratenblok, aan het einde van de binnenplaats van de Manchesterstraat 17-19, voor een totale oppervlakte van bijna 3.000 m², verdeeld over een aantal verdiepingen. Binnen de mate van het mogelijke zal elk project een eigen verdieping krijgen, maar het is ook mogelijk om een verdieping te delen met meerdere projecten indien de partners mogelijkheden zien om een ruimte te delen.

Minister-president Rudi Vervoort: "Zoals we eerder al met succes voor andere ontwikkelingsprojecten in Brussel hebben gedaan, willen wij de voorbereidende fase van deze reconversie aangrijpen om tijdelijke projecten te ontwikkelen, voordat de grote werken van start gaan. Het tijdelijke gebruik van de gebouwen in de Manchesterstraat moet de wijk bruisender maken en haar tegelijk meer openstellen naar buiten toe. Ruimtes zoals deze, waar mensen vrij en naar believen dingen kunnen uitproberen, zijn van essentieel belang. Ze bieden de buurtbewoners en de Brusselaars, maar ook de bezoekers van ons hoofdstedelijk gewest de kans om zich deze plaats eigen te maken. Deze manier van delen zal de aanzet geven tot een nieuw onvoorspelbaar en creatief verhaal, maar ook tot harmonie. De overgangsfase zal namelijk een verlengstuk kunnen krijgen in het uiteindelijke project door deze locatie een identiteit te geven die na afloop van het tijdelijke gebruik blijft voortbestaan.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, is verheugd “dat de MSI er opnieuw toe kan bijdragen dat het gewestelijk erfgoed ter beschikking wordt gesteld van de Brusselaars dankzij tijdelijke projecten, die elk hun eigen kenmerken hebben: See U binnen Usquare.brussels, het reconversieproject van de voormalige Fritz Toussaintkazerne sinds april 2019; MolenWest naast het Weststation sinds september 2020; Zomer in Josaphat op het terrein van het voormalige rangeerstation Josaphat vorige zomer. Elke keer vindt het publiek er op diverse manieren zijn weg naartoe. Dat bezorgde de MSI en See U zelfs een Visit.brussels Award eind 2020.”

Molenbeeks burgemeester Catherine Moureauxlegt uit dat "deze oproep zeer belangrijk is voor mijn gemeente. Deze markante plaats ondergaat over enkele jaren een uitzonderlijke renovatie. Ze kan niet ongebruikt blijven. De grote gebouwen moeten dienen voor vrouwen en mannen actief in het culturele domein.De cultuursector heeft dringend behoefte aan plaatsen om voorstellingen in grote ruimten te produceren en op te voeren. Hopelijk kunnen dankzij deze oproep ook jonge Molenbeekse kunstenaars hun intrek nemen binnen deze muren en openen zij zo de deuren voor de inwoners van de Hertoginnewijk.”

Selectieprocedure

De uiterste indieningsdatum van de dossiers is 30 april 2021 om 11 uur.

De oproep tot interesse met alle informatie over de procedure is hier beschikbaar.

De projectleiders kunnen vanaf nu hun dossier indienen volgens de voorwaarden van de oproep. De kandidaten worden beoordeeld door een selectiecomité bestaande uit vertegenwoordigers van de MSI, GOB-Directie Facilities, gemeente Molenbeek en Décoratelier. De selectiecriteria van de oproep gaan over elementen als: het potentieel als voorloper van de toekomstige pool voor culturele, artistieke en creatieve producties; de toegevoegde waarde voor de wijk en zijn inwoners; het vermogen om de visie en de ambities van het gewest voor deze site te integreren; het vermogen om zich te integreren in een globaal project met andere gebruikers; het vermogen om voor de gemeenschap te investeren in het beheer van het gebouw; het vermogen om een grotere uitstraling te hebben; de compatibiliteit ten opzichte van de site (geschiedenis, ruimtes, beperkingen, bewoners) en de andere toekomstige gebruikers; de technische, financiële en administratieve haalbaarheid; de kwaliteit van het team.

De geselecteerde projectleiders moeten zich houden aan een aantal principes, zoals: de ondertekening van een overeenkomst voor tijdelijk gebruik; de betaling van huur en een bijdrage in de kosten van de site; de verplichting om de site te verlaten aan het einde van de termijn; de eigen financiering van de nodige investeringen in het project en de bijbehorende kosten; naleving van de reglementen en verkrijgen van alle nodige toestemmingen; verzekerd zijn, enz.