Kaart Satellite Text

Nieuw beheerscontract van de Haven: het gewest bevestigt zijn ambities voor de haven

 - ©sau-msi.brussels (Reporters)

2021.01.14 - De minister van Klimaattransitie en Leefmilieu Alain Maron en de instanties van de Haven van Brussel ondertekenden op donderdag 14 januari 2021 het nieuwe beheerscontract voor een periode van vier jaar, van 2021 tot 2025.

Dit is het vijfde beheerscontract van de Haven van Brussel sinds haar oprichting als gewestelijke vennootschap. De ondertekening van dit nieuwe beheerscontract toont het vertrouwen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in de Haven van Brussel, aangezien het gaat over een financiering van 93,5 miljoen euro over de duur van het beheerscontract. Met dit contract worden de activiteiten van de haven ook verankerd in de regeringsdoelstellingen, waardoor de Haven van Brussel een belangrijke speler wordt in de economische en ecologische transitie van het gewest.

Concrete verbintenissen van Gewest en Haven

Het beheerscontract tussen de partners voorziet in de uitbreiding van het havendomein, met onder meer de verwerving door het Gewest van de 40 ha van de site van Schaarbeek-Vorming, waarvan 20 ha voor de Haven.

Voor het goederenvervoer via de binnenvaart bevat het beheerscontract diverse projecten om de modal shift van de weg naar het water te bevorderen:

  • voortzetting van het onderhoud van de haveninstallaties (kanaal, beweegbare bruggen en sluizen) voor een bedrag van 15 miljoen euro;
  • investeringen in kanaal en kunstwerken voor een bedrag van bijna 15 miljoen euro, waarvan 9,5 miljoen euro voor de versterking en de bouw van nieuwe kademuren: werkzaamheden om nieuwe bedrijven aan te trekken en dus het transport over het water uit te breiden;
  • onderzoek naar de mogelijkheid om de binnenvaart verplicht te maken voor de werven die de haven heeft opgenomen in haar meerjarenplan.

De economische bestemming van de haven zal worden toegespitst op de bedrijven die een voorbeeldrol vervullen op klimaat- en milieugebied.

De haven zal een volledig logistiek aanbod ontwikkelen voor de bouwsector, een essentiële sector die zal moeten groeien om de renovatiedoelstellingen van het Brussels Gewest voor zijn gebouwen te halen. Dit globale aanbod bestaat onder meer uit het beheer van water en werfgronden, bevoorrading met bouwmaterialen en opslagruimte voor herbruikbaar materiaal.

De haven zal erop toezien dat haar projecten in het landschap worden geïntegreerd en zal concessiehouders ertoe aanzetten om zich aan te sluiten bij deze aanpak.

Om het economisch potentieel van de haven te ondersteunen, zal het gewest het havendomein optimaal toegankelijk houden met grootschalige infrastructuurprojecten, zoals de ontwikkeling van het TIR-centrum, dat fungeert als hefboom voor een exemplarische duurzame stedelijke distributie.

Het gewest zal ook vier grootschalige stedelijke integratieprojecten uitvoeren in het havendomein:

Krachtige verbintenis tegen klimaatopwarming en voor biodiversiteit

Dit beheerscontract vertegenwoordigt een uitzonderlijke gemeenschappelijke verbintenis van het Brussels Gewest en de Haven van Brussel om de klimaatopwarming en het verlies aan biodiversiteit te bestrijden. Het zet de haven stevig op weg naar de economische transitie die centraal staat in het gewestelijke beleid.

Voor Alain MARON, de minister bevoegd voor Klimaattransitie en Leefmilieu, “zal dit beheerscontract het recreatieve potentieel van de haven versterken en haar economische functie verduurzamen. Het zal een echt ecosysteem creëren rond het kanaal, dat veel meer is dan een transportroute over het water. Het kanaal is ook een geweldige bron van koelte om de klimaatopwarming te bestrijden en een ontwikkelingspool voor lokale recreatie. Tijdens de lockdown is duidelijk geworden dat de Brusselaars grote behoefte hebben aan openbare ruimte waar ze zich kunnen ontspannen. Het kanaal doorkruist het gewestelijke grondgebied van noord naar zuid in dichtbevolkte wijken en kan hieraan bijdragen.”

De voorzitter van de Haven, Yassine AKKI, looft de steun van de gewestelijke regering voor de Haven van Brussel: “Met een ongeziene financiële verbintenis toont het Brussels Gewest hoeveel belang het hecht aan de havenontwikkeling om zijn doelstellingen op het vlak van economie, milieu en mobiliteit te halen. Dankzij dit beheerscontract beschikt de Haven van Brussel over de middelen om de ambities uit masterplan tegen 2040 te verwezenlijken. Dat is een sterke duurzame verbintenis om in de toekomst nog meer te ijveren voor een havenontwikkeling die het volledige gewest en zijn inwoners ten goede komt.”

Meer informatie: www.port.brussels

Tekst van het beheerscontract: www.port.brussels