Kaart Satellite Text

Ecopool innoveert in recyclage

 - ©Baneton-Garrino Architectes

2013-06-19 –  Het toekomstige terrein van Ecopool strekt zich uit vanaf de Birminghamstraat tot aan de oevers van het kanaal, de Fernand Demetskaai en het metrostation Delacroix. Het project ontwikkelt eenplatform voor het hergebruik en de recyclage van afvalstoffen en wordt gesteund door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Het terrein van 6.000 m2behoort sinds 2011 toe aan het Gewest. De aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd in april 2013 ingediend. De gunningsprocudure van de openbare aanbestedingen is gepland voor de zomer van 2013. De werkzaamheden zouden begin 2014 van start moeten gaan.

Eerst gebouwen recycleren, dan voorwerpen 

Het doel van dit project, dat wordt gecoördineerd door Net Brussel, is een plaats bieden aan activiteiten voor de herwaardering van oude voorwerpen waar de Brusselaars van af willen (computers en huishoudelijke toestellen, enz.), zodat die gerecycleerd en opnieuw in het commerciële circuit opgenomen kunnen worden.Dezelfde redenering werd toegepast op het industriële pand op de Briminghamstraat nr. 102: zes van de acht bestaande hallen werden behouden, gerenoveerd en herbestemd, waardoor ze zodoende een tweede leven kunnen verkrijgen.

De oorspronkelijke geest bleef behouden, maar het gebouw is nu naar de toekomst gericht. Drie verdiepingen worden gebruikt door bedrijven en diverse, soms aanvullende projecten. Het hoger gelegen gedeelte van het terrein aan de kant van de Birminghamstraat is bestemd voor de circulatie en als opslagplaats in de open lucht. Voor het lagere gedeelte ligt de uitdaging in de ontsluiting van de site en de opening naar het kanaal. Nochtans is het uitgesloten het kanaal te gebruiken voor het goederentransport: op deze plaats, net ter hoogte van de Slachthuizen van Anderlecht, is het kanaal niet breed genoeg en heeft het geen loskade.

Gevarieerde netwerken

Er zijn al verschillende partners van Ecopool geïdentificeerd, met een duidelijke omschrijving van hun taak.

  • Het bedrijf CF2M is gestart met het CF2D-project, dat al gevestigd is op het terrein, voor de recyclage en herverkoop van elektronisch afval. Er zal ook een showroom komen op het terrein.
  • Het bedrijf Ecotop Giga Services zal een dienst opzetten voor het hergebruik van inktpatronen. Ook hier is het idee om ze opnieuw in het commerciële circuit te brengen, aangezien de patronen wel 5 tot 9 levenscycli hebben.
  • Relego zal zorgen voor de verwerking en recyclage van bouwafval.  Het bedrijf zal aannemers begeleiden om ruwbouwmateriaal op werven te recupereren. Doel van de actie: het afval sorteren en waar mogelijk hergebruiken in de bouwsector.
  • Idem dito voor het project Oliris, dat de inzameling van Groupe One en Retrival verzorgt. Hun actieterrein is de horecasector van Brussel. Zij zamelen frituurolie in die op voorhand wordt behandeld en uiteindelijk verwerkt wordt tot bio-ethanol.
  • Een deel van de activiteiten van de Resourcerie wordt het knooppunt van het project. Het doel is het grootafval sorteren en opnieuw verkopen. Dit project start in nauwe samenwerking met Spullenhulp afdeling ‘witgoed’(wasmachines, huishoudelijke apparaten ...) en kan daarna zijn actieterrein verder uitbreiden.
  • Tot slot zal Ecopool een project starten dat voornamelijk gericht is op onderzoek en ontwikkeling, met een designpunt, waar de producten gemaakt van gerecycleerde voorwerpen getoond zullen worden. Denk bijvoorbeeld aan tassen gemaakt van oude dekzeilen van werven, maar in principe kunnen alle recyclageoverschotten worden gebruikt voor nieuwe producties.

Aangezien al deze verschillende projecten rond dezelfde soort activiteiten draaien, zullen er bepaalde samenwerkingsverbanden ontstaan. Het idee is in elk geval dat iedereen niet opgesloten blijft in zijn eigen werkplaats.

Jobs en een expertisecentrum

De grondstof, geschat op zon 4.500 ton per jaar, wordt op verschillende manieren aangevoerd. Sommige projecten hebben hun eigen recuperatiesysteem. Net Brussel zal een deel van de inzamelingen voor recyclage doorsturen naar Ecopool, ongeveer een derde van het totaal ofwel 1.500 ton.

Als de site operationeel is, zullen er 45 tot 77 jobs worden gecreëerd. Ecopool zal samenwerken met partners uit de sociale economie. Actiris wordt ook betrokken bij het proces van het creëren van arbeidsplaatsen.

In het hoger gelegen deel van de site (Birminghamstraat) zal elke activiteit een eigen ruimte en autonomie hebben. Maar het architecturale ontwerp bevat een loopbrug die toegankelijk is voor het publiek en de verbinding vormt met het lagere deel. De brug heeft een didactische functie: voetgangers krijgen zicht op de activiteiten van de partners en krijgen toegang tot de showrooms. In het nieuwe gebouw dat is gepland komt er ook een cafetaria waar de werknemers pauze kunnen nemen en bezoekers ontvangen kunnen worden.

Op termijn zal Ecopool uitgroeien tot een expertisecentrum op het gebied van de herwaardering van afvalstoffen in het Brussels Gewest. Het doel is niet alleen de vermindering van de hoeveelheid afval die wordt vernietigd, maar ook het vinden van innovatieve oplossingen voor elk type voorwerp dat een tweede leven kan krijgen.

Jean-Pierre BORLOO