Kaart Satellite Text

Gewest toont nieuwe creatieve pool Manchester

Simulatie van het gebouw gezien vanaf de Manchesterstraat.  - ©sau-msi.brussels (BC architects)

2021.09.08 - Op initiatief van minister-president Rudi Vervoort heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, op voorstel van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) en in samenspraak met de GOB Directie Facilities, urban.brussels en de gewestelijke bouwmeester, de tijdelijke vereniging onder leiding van het bureau BC Architects (bekijk het volledige team hieronder) benoemd voor het ontwerp van het project dat de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek zal renoveren en transformeren tot een artistieke en creatieve pool.

Deze gebouwen in de buurt van het kanaal zijn eigendom van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB Directie Facilities) en worden momenteel tijdelijk gebruikt in afwachting van de voltooiing van de reconversie. Op termijn zullen ze onderdak bieden aan culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante infrastructuur en voorzieningen (zoals kantoren, een polyvalente zaal en kunstenaarsresidenties).

Het budget voor dit project met gewestelijke uitstraling bedraagt bijna 14 miljoen euro en wordt gefinancierd door het Brussels Gewest in het kader van het Stadsvernieuwingscontract Heyvaert-Poincaré (SVC 5) en door Beliris.

De MSI wil de aanvraag voor de bouwvergunning indienen in maart 2022 en starten met de werken in september 2023. Als gedelegeerd opdrachtgever voor dit project zal de MSI de bouwwerken opvolgen tot aan de oplevering van de gebouwen.

Minister-president van het Brussels Gewest Rudi Vervoort onderstreept dat “deze toekomstige culturele, artistieke en creatieve pool werkruimte zal bieden aan bijna 100 personen. Dit is een van de toonaangevende projecten uit de eerste golf van stadsvernieuwingscontracten. Het beantwoordt perfect aan de filosofie van de SVC’s, die worden opgezet door het gewest en uitgevoerd in samenwerking met de gemeenten: het tekort aan openbare infrastructuur remediëren en de stedelijke breuklijnen tussen wijken verminderen. Dit is een project met gewestelijke uitstraling, dat zal bijdragen aan de dynamiek in het kanaalgebied. Het succes van de activiteiten van Recyclart, dat duurzaam gevestigd is in de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en van het tijdelijke gebruik door onder meer Decoratelier heeft al aangetoond dat dit project beantwoordt aan een behoefte in dit deel van het gewest.”

Gilles Delforge, directeur van de MSI, legt uit dat “de keuze voor zo’n soort project in deze wijk perfect past binnen de algemene lokale context in de Manchesterstraat. Deze nieuwe culturele en artistieke pool komt immers naast andere culturele instellingen zoals Charleroi Danse en Cinemaximiliaan. Het ontwerp van het multidisciplinaire team dat werd verzameld door BC Architects beantwoordde het beste aan de gunningscriteria van de opdracht. De benadering van BC Architects respecteert de interessantste gebouwen van de site en verbindt deze op een innovatieve manier met elkaar en met de Manchesterstraat, waarbij tegelijk een openbare ruimte wordt gecreëerd op het dak. De MSI is verheugd dat zij hier opnieuw haar rol kan vervullen van coördinator van de Brusselse territoriale ontwikkeling, belast met de realisatie van grote projecten voor stedelijke inrichting en openbare voorzieningen van gewestelijk belang op het vlak van cultuur, sport en veiligheid.”

Voor de burgemeester van Molenbeek, Catherine Moureaux, “Dit prachtige architecturaal project zal de opkomst van een belangrijk centrum mogelijk maken in deze aanmerkelijke Hertogin van Brabantwijk. Bovendien zullen de culturele beroepen die in deze gebouwen worden geïnstalleerd en een positieve economische invloed hebben, waarvan de bewoners en de jongeren van de wijk zullen profiteren, en dit wil ik nauwlettend volgen. We zullen van dit project gebruik maken om de Manchesterstraat volledig te vernieuwen”.

Bety Waknine, directeur van urban.brussels, stipt aan dat “dit een grootschalig project is voor het Brussels Gewest voor de komende jaren op cultureel, artistiek en creatief vlak. Dit type project bewijst het belang van het instrument van de stadsvernieuwingscontracten. We zijn heel verheugd binnen Urban dat we dit soort projecten met een hoge kwaliteit in stedelijke integratie mogen begeleiden en tot een goed einde brengen. Dit project is eveneens een toonbeeld van de goede samenwerking tussen de belangrijkste actoren in stedelijke ontwikkeling.”

Cédric Bossut, directeur van Beliris, voegt hieraan toe dat "Beliris is verheugd deel te nemen aan de financiering van dit project, dat in de lijn ligt met de reeds gedane investeringen in de kanaalzone: de aanleg van het park Ninoofsepoort, de herinrichting van de openbare ruimten, de aanleg van voetgangers- en fietspaden langs de oevers en, recentelijk, de bouw van verschillende fiets- en voetgangersbruggen om de wijken aan weerszijden van het kanaal met elkaar te verbinden. Deze projecten staan synoniem voor verbinding tussen de Brusselaars en dragen bij tot de uitstraling van onze hoofdstad.”

Wesley Degreef, medeoprichter van BC Architects, preciseert dat “het hele complex in de Manchesterstraat een belangrijke pool voor culturele, artistieke en creatieve producties in Brussel zal worden. De sleutel om deze ambitie te bereiken is rekening houden met het feit dat de basis er al ligt op alle niveaus: het sociale en culturele ecosysteem van de wijk, het industriële erfgoed en de rijke geschiedenis die daarmee samenhangt, de aanwezigheid van spelers als Recyclart en Decoratelier, evenals de structuren en materialen die al aanwezig zijn op de site. Sommige van deze kwaliteiten moet simpelweg bewaard blijven, andere moeten weer naar boven worden gehaald en weer andere moeten de mogelijkheid krijgen om te floreren dankzij gerichte ingrepen. Het enorme bestaande potentieel vormt de basis van onze visie op de toekomst van deze site. Ons voorstel is geen voltooid product, maar een open en evolutief concept. De nadruk ligt op concrete werkprincipes en hypothesen die het ontwerp aansturen, maar het beeld niet definitief bepalen. Op basis van een sterk afgebakend participatieproces met een focus op “doen” willen we er samen met alle partners aan werken om een aantrekkelijke, toegankelijke, robuuste en klimaatvriendelijke leef- en werkomgeving te creëren.”

BC Architects is een Brussels architectenbureau dat gevestigd is in de kanaalzone.

Voor het project van de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 werkt het samen met Civic Architects en de volgende specialisten:

  • BAS (stabiliteitsstudies),
  • Cenergie (speciale technieken en EPB),
  • DALTA (landschapsarchitectuur),
  • Callebaut Architecten (expertise in restauratie en erfgoed),
  • Abesco (coördinatie veiligheid en gezondheid),
  • Architecture Workroom Brussels (burgerparticipatie).