Kaart Satellite Text

MSI zoekt multidisciplinair team voor ontwerp nieuwe culturele hotspot in Molenbeek

De huidige situatie van Manchesterstraat 13-15 en 17-19.  - ©© sau-msi.brussels (Simon Schmitt - www.globalview.be)

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerdeeen Europese openbare aanbesteding voor de aanstelling van het multidisciplinair team[1] dat het project zal ontwerpen voor de vernieuwing/herontwikkeling van de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 in 1080 Sint-Jans-Molenbeek.Hier komen voorzieningen voor culturele, artistieke en creatieve producties, evenals aanverwante voorzieningen (kantoren, polyvalente zaal, kunstenaarsresidenties, …).

De MSI zal de werf opvolgen tot aan de oplevering van het gebouw en treedt op als gedelegeerd bouwheer voor het Brussels Gewest (Urban.brussels). Het gewest is de aanbestedende overheid in het kader van het stadsvernieuwingscontract 5 ‘Heyvaert-Poincaré’.

Dit project voor een nieuwcentrum voor culturele, artistieke en creatieve producties is een van de prioritaire projecten die worden gefinancierd binnen het Stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’, dat de regering in december 2017 goedkeurde. Er wordt bijna 14 miljoen euro geïnvesteerd in dit project, dat een regionale uitstraling heeft.

De site is eigendom van de Grondregie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOB Dienst Facilities). De eerste werken en investeringen zijn al uitgevoerd in 2019 om een tijdelijk gebruik van de locatie mogelijk te maken, onder meer door de vzw Recyclart. De Brusselse regering heeft in april bekendgemaakt dat de vzw op de site kan blijven.

Deze openbare aanbesteding verloopt via een procedure in twee fasen. Na de eerste fase van de selectie blijven maximaal 3 tot 5 kandidaten over, die een gedetailleerde offerte mogen indienen. In de tweede fase van de toekenning worden de inschrijvers beoordeeld op hun gedetailleerde offerte (intenties van het architecturaal ontwerp) om een winnend team te kiezen, waaraan de opdracht wordt toegekend.

De MSI heeft het bestek van de aanbesteding opgemaakt in nauwe samenwerking met de GOB Directie Facilities, Urban.brussels en de gewestelijke bouwmeester. Op 3 september stemde de regering in met de voorwaarden van de overheidsopdracht.

De uiterste datum voor de ontvangst van de aanvragen tot deelname aan de eerste fase van de aanbesteding is vastgelegd op 9 november 2020 om 11 uur.

De overheidsopdracht is beschikbaar op www.publicprocurement.be

 

Nieuwe dynamiek voor de wijk

Minister-president Rudi Vervoort stipte aan: “Dit nieuwe centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties zal werkruimte bieden aan bijna 100 personen. Het is een project met een regionale uitstraling, dat gevestigd is in het Kanaalgebied. Ik ben blij dat de procedure van de architecturale studies is gestart, een belangrijke stap. Dit ambitieuze project is vertrokken!”

De directeur van de MSI, Gilles Delforge, onderstreept: “De keuze om een centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties te plaatsen in deze wijk past perfect binnen de algemene lokale context van de Manchesterstraat, want het ligt naast andere culturele instellingen, zoals Charleroi Danse en Cinemaximiliaan.”

Algemeen directeur van Urban.brussels, Bety Waknine, is verheugd “met deze belangrijke stap in de concretisering van een ambitieus project uit de eerste ronde van de stadsvernieuwingscontracten, die het gewest heeft opgezet om de banden in het stedelijk weefsel te herstellen op plaatsen waar er een breuklijn is tussen wijken.”

 

Achtergrond

In de gebouwen in de Manchesterstraat 13-15 en 17-19 vonden vroeger diverse economische activiteiten plaats, zoals de raffinaderij Graeffe. Ze zijn gegroepeerd rond twee binnenplaatsen en liggen in de operationele perimeter van het Kanaalplan (pilootproject Heyvaert), in de perimeter van het richtplan van aanleg Heyvaert en in de perimeter van het stadsvernieuwingscontract ‘Heyvaert-Poincaré’.

Eind 2017 en begin 2018 heeft het Brussels Gewest deze gebouwen gekocht in het kader van het SVC 5. Na een eerste onderzoek naar de mogelijke bestemmingen door de MSI stemde de Brusselse regering in april 2019 in met het principe van de herontwikkeling van deze gebouwen tot een nieuw centrum voor culturele, artistieke en creatieve producties. In april 2020 volgde de goedkeuring van het uitgewerkte scenario voor de herontwikkeling van de gebouwen en de aanstelling van de MSI als bouwheer van dit project.

[1]Volledige ontwerpopdracht in een multidisciplinair team (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, expertise in milieu en duurzaamheid waaronder EPB-coördinatie, coördinatie veiligheid en gezondheid, akoestiek, burgerparticipatie)