Kaart Satellite Text

Nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok

Nieuwe toekomst voor het Biestebroekdok

2016-06-23 - Studiebureau Aries-Buur, de schepen van Stadsontwikkeling en de burgemeester van Anderlecht presenteerden donderdag het grootschalige stedenbouwkundige project rond het Biestebroekdok.

Hoe gaat deze emblematische wijk van Anderlecht aan het kanaal en de brug van Kuregem er concreet uitzien? Hoe zullen de verschillende functies (woningen, voorzieningen, socio-economische en culturele activiteiten, havenactiviteiten) op elkaar worden afgestemd? Welke kansen biedt dit om het wonen aantrekkelijk te maken en banen te creëren voor dit gebied en voor de gemeente Anderlecht? Na een studie van anderhalf jaar is de ontwikkeling van het bijzonder bestemmingsplan (BBP) voor het Biestebroekdok bijna voltooid.

Plan voor 47 hectare

Het plan is ambitieus op milieuvlak en voldoende flexibel in de uitvoering om privé-initiatieven te stimuleren. Het creëert een omgeving en een wijk van hoge kwaliteit en beantwoordt tegelijk aan de behoeften van de toekomstige Anderlechtenaars. Voor de gemeente sluit dit BBP rechtstreeks aan op het gemeentelijk ontwikkelingsplan dat is goedgekeurd door de gemeenteraad. Een van de strategische doelstellingen is het herstel van de banden tussen de twee wijken van Anderlecht rond het Zuidstation en in het centrum van de gemeente. Voor de gemeente is het kanaal geen grens, maar een ontmoetingsplek.

Via dit BBP van 47 hectare krijgt ook het gewestelijk Kanaalplan gestalte in een emblematische wijk van Anderlecht die een formidabel potentieel biedt. De doelstelling van het Kanaalplan, waarvan het Anderlechtse gemeentebestuur de achterliggende principes volledig onderschrijft, is een betere benutting van de grondreserves aan het kanaal en het creëren van wijken die gemengd mogen zijn. Dat wil zeggen dat er naast woningen ook bedrijven mogen komen, evenals sport-, cultuur- en onderwijsinfrastructuur die ten goede komt aan de gemeenschap. Daarom heeft het Brussels Gewest besloten om deze zones te bestemmen als OGSO (ondernemingsgebied in een stedelijke omgeving).

3.000 banen en 11.500 inwoners

De opdracht in dit dossier was dan ook als volgt: een nieuwe toekomst verlenen aan het gebruik van het kanaal in een context van een stijgende bevolkingsdruk en de noodzaak om socio-economische activiteiten toe te laten in de zone. In de woorden van de schepen van Stadsontwikkeling: “Dit BBP is de vertaling van onze ambitie om van Biestebroek een echt stadslaboratorium te maken dat laat zien hoe een stadsdeel in de 21ste eeuw kan zijn. Gezien de omvang, is dit het grootste stedenbouwkundige project in Anderlecht van de voorbije 100 jaar!

Op termijn verwacht men 3.000 banen en 11.500 inwoners (met inbegrip van de huidige bewoners), meer dan 100.000 m2 productie- en handelsfuncties en 25.000 m2 voorzieningen.

Het BBP Biestebroek heeft diverse doelstellingen:

 • de kanaalzone herwaarderen en laten heropleven;
 • de stedelijke verbindingen tussen de kanaaloevers herstellen en de verbindingen tussen de wijken verbeteren;
 • een antwoord bieden op de bevolkingsgroei en de woonkwaliteit verbeteren;
 • een mix van functies stimuleren door de haven- en productieactiviteiten beter te integreren in het stedelijk milieu;
 • zorgen voor voldoende ontwikkeling van collectieve voorzieningen en met name scholen.

 

Er zijn zes krachtlijnen gedefinieerd om de ontwikkeling en de toekomst van de onderzochte wijk beter te sturen:

 • het kanaal als plaats waar functies naast elkaar bestaan en stedelijke functies doorlopen;
 • de Bergensesteenweg als ruggengraat van de kanaalwijken;
 • de Wayezstraat als centrale winkelstraat die verder reikt dan de linkeroever;
 • de bevestiging van de Kuregembrug als nieuw intermodaal knooppunt;
 • de Industrielaan als economisch centrum en toegangspoort tot de stad;
 • de Zennevallei als een groene en historische continuïteit.