Kaart Satellite Text

48 uur van het Kanaalplan: balans

48 uur van het Kanaalplan - ©MRHG
2013-07-05 - De 48 uur van het Kanaalplan werd op dinsdag 2 juli afgesloten met een publieke avond die op initiatief van de Minister-President plaatsvond in het BIP.  
 
Deze twee dagen van overleg met alle stuwende krachten van het Brussels Gewest stonden helemaal in het teken van de belangen die bij deze strategische denkoefening op het spel staan. En er staat enorm veel op het spel in dit gebied dat alle uitdagingen bundelt waarmee het Gewest vandaag en in de komende twintig jaar te maken zal krijgen, op het vlak van huisvesting, tewerkstelling en economie in het algemeen, mobiliteit en leefkwaliteit.
 
Op deze gelegenheid kwamen alle publieke operatoren, de particuliere economische actoren, het verenigingswezen en de academische wereld samen om met elkaar urenlang in dialoog te treden over de eerste opties die Alexandre Chemetoff, nu de aanvangsfase van zijn studie is afgerond, naar voren heeft geschoven. Daarin staan drie doelstellingen centraal, met name:
  • zorgen voor een versterking van de woonfunctie waar iedereen baat bij heeft;
  • de werkgelegenheid en de economie bevorderen, door inspanningen te leveren om de economische activiteit beter te integreren in het stadsweefsel en te ijveren voor de tewerkstelling van de Brusselaars, en dan vooral van diegenen die in dit gebied wonen;
  • aandacht hebben voor de kwaliteit van de openbare ruimten, door de wijken die vandaag door het kanaal nog van elkaar gescheiden zijn, onderling te verbinden, zodat het kanaal een band creëert en niet langer een barrière vormt.
Er is meer bepaald gesproken over de inrichting van Schaarbeek-Vorming, de toekomst van het Vergotebekken, het TIR-centrum, de best mogelijke vormgeving van de toekomstige roll-on-roll-off terminal, de mogelijke verdichting en herbestemming van verscheidene installaties en publieke gebouwen, een betere aanwending van bepaalde publieke terreinen, zoals dat aan de Paapsemlaan… Deze lijst is uiteraard niet volledig.
 
Tijdens de 48 uur van het Kanaalplan is andermaal bevestigd wat voor een enorm potentieel in dit gebied aanwezig is en is het bewustzijn gegroeid dat de woonfunctie en economische activiteiten geen concurrerende bestemmingen kunnen blijven. Dat we moeten ophouden ervan uit te gaan dat de ene functie de andere uitsluit… De stad heeft nood aan verdichting, dit is onvermijdelijk, we hebben zelfs geen keuze meer. En de voorwaarde voor deze verdichting bestaat erin de verschillende functies te integreren in het stadsweefsel om te zorgen voor meer woningen en meer banen voor de Brusselaars.
 
We moeten thans dan ook gebruik gaan maken van het gewestelijk domein van 313 ha, waarop Alexandre Chemetoff nadrukkelijk de aandacht vestigt, en operationele oplossingen aanreiken voor de uitdagingen die ons te wachten staan.
 
Deze maand nog zal aan de Regering een selectie van proefprojecten worden voorgelegd, die in september samen met alle betrokken actoren ten uitvoer gebracht moeten worden. Het is immers niet de bedoeling om met het Kanaalplan bijkomende regelgeving op te leggen. Dit plan berust op een logica van projecten die door hun aard op korte termijn een gunstige weerslag moeten hebben op de verdere toekomst van het Kanaalgebied.